logo uni europejskiej

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0323/20-00

Cel:

Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć wartość wskaźnika rezultatu: „Liczba 3 miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa”

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 239 723,31 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 31/100).

2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 239 723,31 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 31/100).

Wkład Funduszy Europejskich 100 %